Miljö

Är fjärrvärme bra för miljön?

Fjärrvärme är bra för miljön och leder till minskad klimatpåverkan. Under de senaste 20 åren har fjärrvärme bidragit med att minska koldioxidutsläppen i Sverige med 11 miljoner ton. Det motsvarar 20 procent av nuvarande utsläpp i samhället. I takt med att andelen fjärrvärme har ökat har användningen av fossila bränslen minskat framför allt i storstäderna. Det här har bidragit till att vi i Sverige redan har nått klimatmålen enligt det internationella Kyotoavtalet. Men det finns mer att göra.

För att minska utsläpp vid transporter av flis så köper vi timmer/ ved/ grot i närområdet. Ofta med så lite som en halvmils radie från värmecentralen.

Fjärrvärme tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad.

Fjärrvärme är en klimatanpassad uppvärmningsform som tar vara på energi som annars skulle gå förlorad. Exempelvis rester från grenar och toppar vid skogsavverkning. Fjärrvärme kan använda nästan vilken energikälla som helst. Beroende på tillgång och pris väljs det bränsle som är bäst ur miljö- och ekonomiskt synpunkt. Idag används cirka 90 procent förnyelsebara och miljöanpassade energikällor, som biobränsle och spillvärme.

Fjärrvärme är resurssnål, ger låga förluster och är bättre för klimatet än när var och en eldar i en egen panna. Genom att elda i stor skala i ett lokalt värmeverk minimeras utsläppen. På varje ort där fjärrvärmen etableras förbättras närmiljön för de boende. Utsläppen av koldioxid, kväveoxider, sot och partiklar minskar.